Các điều khoản sử dụng sau đây (“Điều khoản sử dụng”) chi phối việc bạn sử dụng trang webite ecolifes.vn.

Giới thiệu về Ecolife

Ecolife ở Việt Nam và nhóm các đơn vị trực thuộc của nó đếu là thành viên của mạng lưới của Ecolife.

Ecolife là một đơn vị cung cấp giải pháp điện mặt trời và có sự động hành của các chi nhánh và công tác viên của Ecolifes. Đây là thực thể quản lý của mạng lưới Ecolife.

Ecolife và các công ty thành viên là một pháp nhân riêng biệt và không có trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi hoặc thiếu sót của một thực thể khác. Không có bất kỳ điều khoản nào trong các thỏa thuận hoặc quy tắc của Ecolife có thể cấu thành hoặc ngụ ý mối quan hệ đại lý hoặc quan hệ đối tác giữa Ecolife và các công ty thành viên.

Điều khoản sử dụng

Việc bạn sử dụng website, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi bằng cách đăng các Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi tại liên kết Điều khoản Sử dụng (tức là trang web bạn đang xem) hoặc ở nơi khác trên trang web này. Các bản sửa đổi đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm bạn đang tải trang, trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng.

Bạn có trách nhiệm nhận thức được bất kỳ Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi bằng cách kiểm tra trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web theo các thay đổi trong Điều khoản Sử dụng cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi.

Website “ecolifes.vn”

Website này và bất kỳ tài liệu trên website chỉ nhằm cung cấp thông tin chung và không có ý định tạo thành bất kỳ lời khuyên hoặc cấu thành các dịch vụ chuyên nghiệp như dịch vụ kế toán, thuế, đầu tư, pháp lý hoặc chuyên môn khác.

Tài liệu được thảo luận cung cấp thông tin chung và không nên được thực hiện mà không có chuyên gia tư vấn phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Việc bạn sử dụng mà mà không có chuyên gia tư vấn có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoặc tài chính cá nhân của bạn,

“ecolifes.vn” chuyển hướng bạn đến các trang web riêng biệt khác nhau theo từng vị trí có Ecolife. ecolifes.vn cũng chuyển hướng bạn đến nhiều trang và trang mạng xã hội khác nhau.

Các Điều khoản Sử dụng này chỉ áp dụng cho nội dung trên Ecolife và không áp dụng cho từng trang web riêng lẻ mà nó chuyển hướng đến. Ecolife và nhóm các đơn vị trực thuộc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, độ chính xác hoặc bảo mật của bất kỳ trang web nào được liên kết (bằng cách liên kết hoặc cách khác) với website này.

Quyền sở hữu

Bạn có thể liên kết đến website với điều kiện, liên kết không liên quan đến việc sử dụng trái phép logo; hoặc bất kỳ vi phạm khác về nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi.

Website này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu bao gồm, nhưng không giới hạn: thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Việc sao chép bị cấm (khác với thông báo bản quyền), là một phần của các Điều khoản sử dụng này. Bạn không được phân phối hoặc khai thác thương mại nội dung trên website (ngoại trừ các trường hợp được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản). Bạn cũng không thể chuyển giao hoặc lưu trữ nó trên bất kỳ website nào khác hoặc dạng khác của hệ thống truy xuất điện tử.

Thông tin người dùng

Trong quá trình sử dụng trang web này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin được cá nhân hóa (thông tin đó được gọi là “Thông tin Người dùng”). Các chính sách thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư của Thông tin người dùng được quy định trong Chính sách bảo mật của website và được đưa vào đây để tham chiếu cho tất cả các mục đích, các điều khoản của Chính sách bảo mật đã được nêu ở đây. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của Thông tin người dùng.

Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi liên quan đến các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ : 0976 989 234